Bookmark and Share

Pwy ydi Pwy

 

 

 

Pennaeth mewn gofal ac
Athrawes Cyfnod Sylfaen

Bethan Davies B.Addysg

Athrawes Cyfnod Allweddol 2

Ffion Edwards

Athrawes CPA

Emma Jones

Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen

Menna Jones

Cymhorthydd Dosbarth Cyfnod Sylfaen
a CA2, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Meira Owen

Cogyddes

Eleri Williams

Cymhorthyddion Clwb Brecwast

Eleri Williams a Emma Williams

Gofalwraig a Croesi Plant

Tegwen Parry

Llywodraethwyr

Enw: Swydd:
Mr Eryl Owain Cadeirydd
Mrs Sarah Thomas-Morgan Is Gadeirydd
Ms Bethan Davies Pennaeth
Mr Huw Huws Athro
Miss Menna Jones Staff
Mrs Olwen Griffiths Clerc
Mrs Jennifer Moulding  
Ms Veda Ellams  
Mrs Jane Bowman  
Mr Aled Roberts  
Mr Eifion Davies  
   
   

 

Yn yr Adran Yma:

Ysgol
Gwybodaeth
Pwy Ydi Pwy
Ysgol Eco /Ysgol Werdd a Ysgol Iach
Siarter Iaith
Cyngor Ysgol
Taith Weledol
Adroddiad Estyn
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon