Bookmark and Share

Gwybodaeth

 

 

I lawrlwytho y Prosbectws fel pdf - cliciwch yma

Polisi Amddiffyn Plant - cliciwch yma

Polisi Presenoldeb - cliciwch yma

Polisi Rheoli Perfformiad - cliciwch yma

Polisi Disgyblaeth a Chynnal Ymddygiad - cliciwch yma

Polisi Bwyd a Ffitrwydd - cliciwch yma

plant plant
   
plant plant

Mae y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn datblygu eu sgiliau rhif wrth ymchwilio faint o numicon oedd yn ffitio'r eliffantod.

 

Defnyddir adnoddau numicon i addysgu agweddau mathemateg o’r dosbarth meithrin hyd at flwyddyn 6. - mwy o wybodaeth

Blog Emma Ann Hardy - cliciwch yma

Defnyddir cynllun TRIC A CLIC er mwyn datblygu sgiliau darllen o’r dosbarth meithrin
Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen.
Cynllun yw hwn sy'n addysgu sgiliau ffoneg synthetig sy'n sail i addysgu darllen ac sydd felly yn:
• addysgu swn a ffurf llythrennau
• addysgu strategaethau adeiladu i ddarllen geiriau a thorri geiriau i sillafu
• annog rhuglder a mynegiant wrth ddarllen o'r dechrau un
• cynnig dulliau addysgu rhyngweithiol
• atgyfnerthu'r camau yn rheolaidd
• symud yn gyflym o un cam i'r llall

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Er mwyn hyrwyddo bwyta’n iach a gofal am y dannedd, gofynnwn yn garedig i chi gefnogi’r ymgyrch ‘Ysgol Iach’ wrth baratoi bocs bwyd eich plentyn. Awgrymir un peth melys yn unig, e.e. iogwrt neu fisged/teisen. Ni chaniateir melysion, siocled na diodydd sïol.

 

Ffrwythau yn unig a ganiateir yn ystod amser egwyl. Mae Siop Ffrwythau dyddiol ar gael am 20c y dydd.

 

Mae’r ysgol yn rhan o’r cynllun Ysgol Iach ac ymdrechir i adlewyrchu hyn ym mwydlen ginio’r ysgol. Cynigir dewis o salad a ffrwyth neu iogwrt yn ddyddiol.

A fyddech gystal â hysbysebu’r ysgol, yn ysgrifenedig, o unrhyw anghenion diet arbennig sydd gan eich plentyn.

Mae datblygu medrau trin cyllell a fforch a chymdeithasu yn bwysig i ddatblygiad cyflawn plentyn, felly anogwn chwi i roi cynnig ar ginio ysgol ar gyfer eich plentyn. Bydd digon o staff ar gael i gynorthwyo a goruchwylio eich plentyn.

Cesglir arian cinio ar fore Llun gan y clerc cinio. Disgwylir i rieni dalu am ginio eu plant ymlaen llaw. Disgwylir wythnos o rybudd os nad yw eich plentyn am barhau â chinio ysgol.

Llefrith

Mae'r Awdurdod Addysg yn rhedeg cynllun sy'n cynnig llefrith am ddim i blant hyd at eu pen-blwydd yn 7 oed. Plant adran Iau dros 7 mae posib i chwi archebu’r llefrith am bris resymol. Disgwyliwn rybudd ysgrifenedig o bythefnos os nad yw eich plentyn am barhau â'r cynllun llefrith.

Dŵr

Mae’r ysgol yn cydnabod pwysigrwydd yfed digon o ddwr yn ystod y dydd. Anogir y plant ddod â photel fach blastig o ddwr plaen heb flas i’r ysgol yn ddyddiol. Byddant yn cadw eu potel wrthlaw bob amser tra byddant yn gweithio a lleolir ffynnon ddwr yn y neuadd fach i’r plant gael ail-lenwi eu poteli.

Yn yr Adran Yma:

Ysgol
Gwybodaeth
Pwy Ydi Pwy
Ysgol Eco /Ysgol Werdd a Ysgol Iach
Siarter Iaith
Cyngor Ysgol
Taith Weledol
Adroddiad Estyn
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon